Hướng đối tượng trong PHP: autoloading classes

 • PHP and Mysql
 • 20 tháng 07 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Với cách viết thông thường thì khi bạn gọi một lớp nào đó từ file khác bạn phải dùng hàm include tới từng file một sau đó mới có thể sử dụng. Đối với những dự án lớn có một cách thực hành tốt khác trong PHP đó là bạn chỉ tải file chứa class khi cần thiết có nghĩa là bạn không cần phải khai báo include bằng tay nữa mà nó sẽ được thực hiện tự động,  tính năng đang được nói đến ở đây là autoloading classes được giới thiệu trong PHP5.

Chúng ta hãy cùng xem xét ví dụ sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này:

Tạo file class.auto.php như sau:

class Auto{
 public $a ='Khuong';
 public function show(){
  echo $this->a;
 }
}

Tạo file class.auto2.php như sau:

class Auto2{
 public $a ='Ngo Van Khuong';
 public function show2(){
  echo $this->a;
 }
}

Hai file class.auto.php và class.auto2.php nằm cùng trong thư mục, giả sử ở đây là thư mục classes.

Tạo file a.php nằm cùng cấp với thư mục classes.

Với cách thông thường chúng ta sẽ làm như sau:

inlude_once 'classes/class.auto.php';
inlude_once 'classes/class.autos.php';
$s = new Auto();
$s->show();
$s2 = new Auto2();
$s2->show2();

Với cách sử dụng auto load chúng ta sẽ làm như sau:

function __autoload($class){
  include_once "classes/class.$class.php";
}
$s = new Auto();
$s->show();
$s2 = new Auto2();
$s2->show2();

Với cách thực hiện này bạn có thể gọi tùy ý một lớp bất kỳ mà không cần quan tâm file đó đã được include hay chưa.

 • Chia sẻ
comments powered by Disqus