Hướng đối tượng trong PHP (P1)

  • PHP and Mysql
  • 28 tháng 06 2012
  • bởi Văn Khương
  • 0 Comments

Bài viết này sẽ giới thiệu về cách tạo đối tượng, định nghĩa thuộc tính và phương thức . Chúng ta sẽ tìm hiểu mô tả về lớp, thuộc tính và phương thức, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về phạm vi tầm vực của phương thức và thuộc tính.

-Theo nghĩa thông thường thì lớp là một tập hợp các biến và hàm, theo thuật ngữ hướng đối tượng thì lớp là một tập hợp các thuộc tính và phương thức

-Để truy cập thuộc tính trong lớp hãy sử dụng từ khóa $this với toán tử ->

-Sử dụng từ khóa new để tạo một đối tượng của một lớp nào đó

-Để khai báo phạm vi của biến và phương thức chúng ta sử dụng một số từ khóa:

  • public: có thể truy cập tất cả
  • private: chỉ có thể truy cập trong cùng lớp
  • protected: có thể truy cập trong cùng lớp và các lớp bắt nguông từ lớp đó

-Phương thức _construct dùng để khới tạo dự liệu tự động cho một đối tượng

-Để định nghĩa hằng trong lớp chúng ta sử dụng từ khóa const, để truy cập hằng trong lớp chúng ta sử dụng cú pháp seft::hằng, để truy cập hằng bên ngoài lớp chúng ta sử dụng cú pháp classname::hằng

-Để tạo lớp kế thừa sử dụng cú pháp class [tên lớp kế thừa] extends [tên lớp có sở], có thể chạy đè các phương thức của lớp cơ sở trên lớp kế thừa

-Có thể truy cập phương thức và thuộc tính của lớp cơ sở ở lớp kế thừa. Truy cập phương thức lớp cơ sở trong lớp kế thừa với cú pháp  tên lớp cơ sở::phương thức (ngoài ra có thể gọi tên lớp cơ sở là parent)

-Nếu khai báo phương thức với từ khóa final thì nó không thể được ghi đè ở lớp con, nếu khai báo lớp với từ khóa final thì nó cũng không cho tạo lớp con

-Từ khóa static được sử dụng khi khai báo phương thức và thuộc tính điều này giúp bạn truy cập thuộc tính và phương thức đó bên ngoài lớp mà không cần khai báo đối tượng của lớp, và để truy cập thuộc tính và phương thức đó bên trong lớp bạn phải sử dụng từ khóa self

-Để tạo và lấy giá trị thuộc tính tự động chúng ta khai báo phương thức _set và _get

-Để tạo phương thức tự động chúng ta khai báo phương thức _call với  2 tham số, tham số thứ nhất là tên phương thức, tham số thứ 2 là một mảng đối số sử dụng trong phương thức.

Bài viết chỉ mang hình thức giới thiệu hoặc ôn tập nên không trình bày chi tiết và có ví dụ dẫn chứng.

  • Chia sẻ
comments powered by Disqus