cấu hình và sử dụng SSI (Server Side Includes) với web server apache

  • Tổng hợp
  • 07 tháng 12 2012
  • bởi Văn Khương
  • 0 Comments
SSI là gì?

SSI viết tắt của server side include là các chỉ thị được đặt trong trang nội dung tĩnh như HTML và được thiết lập trên web server, giúp tạo ra nội dung động trong tập tin tĩnh như HTML. Để thiết lập trên web server apache bạn có thể cấu hình trên file httpd.conf hoặc cấu hình trong tập tin .htaccess, bài viết này sẽ hướng dẫn cấu hình bằng htaccess.

Trong file htaccess bạn thêm vào 2 dòng sau:

AddType text/html .html AddHandler server-parsed .html

Bây giờ bạn có thể làm...

Thiết kế của sothichweb.com

  • Tổng hợp
  • 11 tháng 03 2012
  • bởi Văn Khương
  • 0 Comments

Xin chào tất cả các bạn đây là bài viết khai bút đầu tiên trên website sothichweb.com nên tôi xin giới thiệu sơ qua về ý tưởng thiết kế cũng như bố cục của website.

Màu sắc tương đối đơn giản, điểm nhấn của...