Hướng đối tượng trong PHP: Iterator, ArrayIterator

 • PHP and Mysql
 • 27 tháng 07 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments
Iterator  

Iterator về bản chất là một interface chuẩn được xây dựng sẵn trong PHP để bạn giễ dàng thao tác với các bộ giá trị. Cấu trúc của interface iterator trong PHP mặc định khai báo một số phương thức như sau:

interface Iterator{ function rewind(); function current(); function key(); function next(); function valid(); }

Vậy nên lớp nào sử dụng interface interator đều phải định nghĩa các phương thức trên. Chúng ta sẽ cùng xem xét một ví dụ về việc sử dụng interator để duyệt mảng trả về...

Hướng đối tượng trong PHP: interface, asbtract class

 • PHP and Mysql
 • 25 tháng 07 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments
Interface

Interface là một lớp rỗng chỉ chứa khai báo về tên phương thức không có khai báo về thuộc tính hay thứ gì khác và các phương thức này cũng là rỗng. Bởi vậy bất kỳ lớp nào sử dụng lớp interface đều phải định nghĩa các phương thức đã khai báo ở lớp interface, nếu cố tình không khai báo thì PHP sẽ báo lỗi, để sử dụng lớp interface bạn chỉ việc khai báo với từ khóa implements và một lớp có thể sử dụng nhiều interface cũng như vừa có thể kế thừa từ...

Hướng đối tượng trong PHP: ArrayObject

 • PHP and Mysql
 • 25 tháng 07 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Một đối tượng hữu ích khác được giới thiệu trong PHP5 là đối tượng mảng ArrayObject, đây là đối tượng được xây dựng sẵn trong thư viện PHP chuẩn, điều này giúp bạn có thể truy cập mảng theo kiểu hướng đối tượng. Bạn có thể tạo ra đối tượng dạng mảng vô cùng đơn giản với cấu trúc ArrayObject. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu một số phương thức hữu ích thường dùng cho ArrayObject:

append()

Phương thức này sẽ thêm phần tử vào cuối mảng

$s = new...

Hướng đối tượng trong PHP: autoloading classes

 • PHP and Mysql
 • 20 tháng 07 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Với cách viết thông thường thì khi bạn gọi một lớp nào đó từ file khác bạn phải dùng hàm include tới từng file một sau đó mới có thể sử dụng. Đối với những dự án lớn có một cách thực hành tốt khác trong PHP đó là bạn chỉ tải file chứa class khi cần thiết có nghĩa là bạn không cần phải khai báo include bằng tay nữa mà nó sẽ được thực hiện tự động,  tính năng đang được nói đến ở đây là autoloading classes được giới thiệu trong PHP5.

Chúng ta...

Hướng đối tượng trong PHP : __sleep() và __ wakeup()

 • PHP and Mysql
 • 18 tháng 07 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Phương thức __sleep() và __wakeup() là một tính năng chưa được sử dụng nhiều. Dựa trên một số tài liệu nước ngoài bài viết này sẽ giới thiệu về ý nghĩa và cách sử dụng của hai phương thức trên.

 __sleep() được thực thi khi đối tượng được lưu tạm thời thành chuỗi với hàm serialize(), phương thức sẽ trả về mảng các với các phần tử là các thuộc tính sẽ được lưu vào chuỗi với hàm serialize()

__wakeup() được thực thi khi hàm unserialize được gọi, phương thức sẽ...

Hướng đối tượng trong PHP (P1)

 • PHP and Mysql
 • 28 tháng 06 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Bài viết này sẽ giới thiệu về cách tạo đối tượng, định nghĩa thuộc tính và phương thức . Chúng ta sẽ tìm hiểu mô tả về lớp, thuộc tính và phương thức, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về phạm vi tầm vực của phương thức và thuộc tính.

-Theo nghĩa thông thường thì lớp là một tập hợp các biến và hàm, theo thuật ngữ hướng đối tượng thì lớp là một tập hợp các thuộc tính và phương thức

-Để truy cập thuộc tính trong lớp hãy sử dụng từ khóa $this...

Lớp phân trang trong PHP

 • PHP and Mysql
 • 31 tháng 03 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Phân trang là một phần quan trọng của bất kỳ một website nào, đây cũng là thực hành gây nhiều khó khăn cho những ai mới làm quen với lập trình web. Phân trang trong PHP cũng có nhiều cách viết, trong bài này sẽ giới thiệu xây dựng một lớp phân trang đơn giản trong PHP, điều đầu tiên để tạo được một lớp phân trang ta cần thủ tục tìm giải thuật của bài toán trước:

Nếu qui ước một số biến để tính toán như sau.

$pages : Tổng số trang $limit : Số...