HTML5 application

Tạo animation với HTML5 canvas

  • HTML5
  • 02 tháng 10 2014
  • bởi Văn Khương
  • 0 Comments

Tạo animation với html5 canvasrequestAnimationFrame là hàm sẽ được sử dung thay cho những hàm trước đây ta thường dùng là setTimeout hay setInterval, trước tiên ta sẽ sơ lược qua về các cách thức tạo animation trong javaScript. setInterval sẽ thực hiện lặp đi lặp lại mãi mãi với mỗi thời gian nhất định cho tới khi ta gọi clearInterval để dừng nó. SetTimeout sẽ tạo delay trước khi thực hiện một chức năng nào đó kết hợp dùng đệ quy chúng ta cũng có lại cái lặp đi lặp lại mãi mãi với mỗi thời gian nhất định.

Sự mượt mà...

Giải pháp responsive hình ảnh với javaScript

  • JavaScript
  • 19 tháng 11 2013
  • bởi Văn Khương
  • 0 Comments

Ở bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về các giải pháp cho responsive hình ảnh với HTML5 nhưng đó là tương lai gần, trước khi chờ W3C chính thức công bố và các trình duyệt bắt đầu cập nhật chúng ta cần đến những giải pháp bằng javaScript.

Picturefill

Một plugin nhỏ gọn chỉ 2KB của tác giả Scott Jehl, việc sử dụng gần giống như sử dụng phần tử picture và source. Picturefil được viết không yêu cầu bạn phải có thư viện jQuery bạn chỉ cần...