Zend Framework

Zend Framework: Zend_View Basic Placeholders

 • PHP and Mysql
 • 28 tháng 09 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Bài viết trước có bàn đến placeholder kết hợp với một số Zend_View_Helper trong việc thay đổi nội dung phần tử <head> tùy theo từng controller hay action, bài viết này sẽ bàn đến việc tạo ra những thay đổi nội dung cho các phần tử khác trên layout, ví dụ như ứng dụng tạo cấu trúc phần sidebar.

Đầu tiên nếu bạn muốn cấu trúc HTML phần sidebar của bạn như sau:

<div class="sidebar"> <div class="block"> <p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. ...

Zend Framework: Zend_View Standard Placeholders

 • PHP and Mysql
 • 25 tháng 09 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Hầu hết các placeholder được dùng cho việc tạo ra nội dung cho phần tử <head>, một vùng tiêu biểu không thể thao tác trực tiếp bằng tay thông qua những ứng dụng view script của bạn, chẳng hạn bạn muốn tạo ra đánh dấu thẻ <title> cho phần tiêu đề cho từng nội dung khác nhau trên mỗi trang, nhưng nội dung cụ thể thì được tạo thông qua controller - action. Bạn muốn những tập tin CSS riêng cho từng ứng dụng hay bạn cần những tập tin javaScript được tải ở những thời điểm khác nhau hay bạn muốn khai báo Doctype. Chúng ta sẽ...

Zend Framework: Zend_Session_Namespace

 • PHP and Mysql
 • 18 tháng 09 2012
 • bởi Văn Khương
 • 0 Comments

Thông thường việc sử dụng session cũng đơn giản nhưng Zend cũng đã viết cho chúng ta một ứng dụng Zend Session giúp chúng ta khai báo và thao tác với session nhanh gọn hơn, đặc biệt khi thao tác với giỏ hàng hay những ứng dụng sử dụng lượng session lớn, bài viết này sẽ giới thiệu về cách sử dụng lớp Zend_Session_Namespace() để tạo và thao tác với session .

Nếu chúng ta khai báo một đối tượng và tạo ra một thuộc tính như sau:

$defaultNamespace...