Performance

YSlow, những đề xuất để tối ưu tải trang

  • JavaScript
  • 05 tháng 09 2015
  • bởi Văn Khương
  • 0 Comments
Minimize HTTP Requests

Giảm số số lượng request trên trang của bạn, người ta nói rằng 80% thời gian trả về từ phía người dùng cuối được thực hiện khi bắt đầu trả về trình duyệt, đó là thời gian để tải tất cả các thành phần trên web, vậy thì hãy gom chúng lại nếu có thể

Combined files: chẳng hạn như gom thành 1 file script và css duy nhất CSS Sprites: trong css background chỉ nên sử dụng 1 hình Image maps: kết hợp những file ảnh thành 1 file sử dụng kỹ thuật image...